« Powrót do artykułów

Na czym polega remanent?

Na czym polega remanent?

Każdy przedsiębiorca powinien regularnie przeprowadzać inwentaryzację swojego majątku. Jej głównym celem jest wewnętrzna kontrola dokumentacji oraz stanu faktycznego wyposażenia. W jaki sposób dokładnie przeprowadza się inwentaryzację, czyli remanent?

Każdy przedsiębiorca powinien regularnie przeprowadzać inwentaryzację swojego majątku. Jej głównym celem jest wewnętrzna kontrola dokumentacji oraz stanu faktycznego wyposażenia. W jaki sposób dokładnie przeprowadza się inwentaryzację, czyli remanent?

Przedsiębiorcy najczęściej przeprowadzają inwentaryzację w okolicach Nowego Roku. To właśnie wtedy wiele z nich chwilowo przestaje pracować, aby zebrać wszystkie potrzebne informacje, co, może trwać również dość długo w zależności od tego, ile mienia ma firma. Inwentaryzacja może być przeprowadzona też w innych terminach, gdy wynikają one z dnia zamknięcia ksiąg.

Remanent polega na spisaniu stanu faktycznego majątku firmy, a także na porównaniu zebranych informacji z dokumentacją potwierdzającą nabycie wyposażenia, na przykład z fakturami, raportami kasowymi, umowami kupna-sprzedaży.

Inwentaryzacji obejmuje:

półwyroby

wyroby gotowe

towary handlowe

materiały podstawowe i pomocnicze

odpady

Poprzez zebrane informacje przedsiębiorca jest w stanie ustalić nadwyżki magazynowe oraz braki, na przykład związane z utratą, uszkodzeniem, kradzieżami mienia. Także inwentaryzacja prowadzona jest w celu ustalenia rzeczywistego dochodu firmy, który został uzyskany w konkretnym roku podatkowym.

Jak przygotowuje się dokumenty inwentaryzacyjne?

Dokładne informacje dotyczące przygotowania remanentu i stworzenia potwierdzającego go dokumentu znajdziemy w Ustawie o rachunkowości, a także w innych rozporządzeniach związanych z podatkami.

Spis powinien być wykonany w formie pisemnej, powinien być dokładny, trwały, a także poświadczony pisemnie przez osobę, która go wykonała. Stosuje się przy tym różne metody, między innymi spis z natury, czyli ustalenie faktycznego majątku firmy przez jego policzenie, zważenie czy zmierzenie, metodę uzgadniania sald służącą do potwierdzenia stanu aktywów i pasywów czy metodę weryfikacji polegającą na porównaniu zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi.

Dane, które powinny znaleźć się w dokumencie inwentaryzacyjnym:

data wykonania spisu

nazwa przedsiębiorstwa i imię i nazwisko właściciela

numery pozycji

nazwy elementów objętych spisem

ceny jednostkowe zakupu podane w złotych i groszach

stosowane jednostki miary

liczba elementów potwierdzona podczas inwentaryzacji

wartość wynikającą z pomnożenia liczby towaru przez jego cenę jednostkową

suma

numeracja arkuszy

klauzula informująca, że „Spis zakończono na pozycji…”,

podpisy osób sporządzających i uczestniczących w inwentaryzacji

podpis właściciela lub właścicieli firmy

Suma, która została określona w remanencie, wpisywana jest do księgi podatkowej na ostatniej pozycji i na pierwszej pozycji w nowej księdze.

Kiedy przeprowadza się inwentaryzację?

Obowiązek sporządzenia remanentu 1 stycznia nie dotyczy podatników, którzy przygotowali go na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu na dzień 1 stycznia do księgi wpisuje się dane na dzień 31 grudnia z poprzedniego roku podatkowego.

Ponadto inwentaryzacja powinna być sporządzona wtedy, gdy:

firma rozpoczyna działalność

firma kończy – konieczne jest zawarcie w nim wyposażenia

dochodzi do zmiany wspólnika albo stosunku udziałów

pojawia się nakaz z jednostki podatkowej

« Powrót do artykułów