« Powrót do artykułów

Komu przysługuje dieta za podróż służbową i jak ją wyliczyć?

Komu przysługuje dieta za podróż służbową i jak ją wyliczyć?

W prawie pracy dieta jest kwotą, która należna jest pracownikowi odbywającemu podróż służbową z polecenia pracodawcy. Wówczas, gdy podróż odbywa się w ramach wykonywanej pracy, pracodawca musi pokryć koszty w trakcie podróży.

W prawie pracy dieta jest kwotą, która należna jest pracownikowi odbywającemu podróż służbową z polecenia pracodawcy. Wówczas, gdy podróż odbywa się w ramach wykonywanej pracy, pracodawca musi pokryć koszty w trakcie podróży.

Dieta w podróży służbowej jest obliczana na podstawie szeregu różnych czynników – wyróżniamy zarówno diety krajowe, jak i zagraniczne, diety przyznawane są też w zależności od czasu podróży. Pracodawca musi wobec tego obliczyć, jaka będzie kwota diety pracownika, a potem musi ją wypłacić.

Jak obliczyć czas trwania podróży służbowej?

Obliczenia wykonuje się na podstawie rzeczywistego czasu trwania podróży – w sposób ciągły od momentu jej rozpoczęcia aż do zakończenia. Dotyczy to zarówno podróży krajowych, jak i zagranicznych.

Warto przy tym wskazać, że w przypadku podróży zagranicznej liczy się czas od momentu przekroczenia granicy Polski w drodze do danego kraju. Zakończenie podróży zagranicznej ma miejsce wtedy, gdy pracownik przekroczy ponownie granicę Polski. Dotyczy do podróży odbywającej się drogą lądową, czyli samochodem, autokarem czy pociągiem. W przypadku podróży samolotem, promem czy statkiem czas liczy się od momentu wyjścia promu lub statku z portu albo startu samolotu.

Kwota diety za czas podróży służbowej

W strefie budżetowej wysokość diet krajowych i zagranicznych jest obliczana na podstawie odpowiedniego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W innych zakładach pracy bierze się pod uwagę wewnętrzne prawo zakładowe. Warto jednak wskazać, że stawki nie mogą być niższe niż te wskazane w rozporządzeniu – mogą być jednak wyższe. Jeżeli przepisy wewnętrze w danym zakładzie pracy nie określają, ile wynosi dieta, wówczas bierze się pod uwagę kwotę w rozporządzeniu.

Wysokość kwoty jest waloryzowana co roku stosownie do planowanego wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętego w ustawie budżetowej na konkretny rok.

Obliczanie wysokości diet krajowych:

od 8 do 12 godzin – połowa diety

ponad 12 godzin – pełna dieta

za każdą następną rozpoczętą dobę do 8 godzin – połowa diety

za każdą następną rozpoczętą dobę ponad 8 godzin – pełna dieta

Obliczanie wysokość diet zagranicznych:

do 8 godzin – 1/3 diety

ponad 8 do 12 godzin – połowa diety

ponad 12 godzin i za każdą pełną dobę podróży – pełna dieta

Ryczałt za nocleg przysługuje jedynie w sytuacji, gdy trwał on dłużej niż 6 godzin i odpoczynek odbywał się między godzinami 21:00 a 7:00. Ryczałt może nie być naliczony wtedy, gdy nocleg był bezpłatny, odbywał się w czasie przejazdu lub wtedy, gdy pracodawca uzna, że pracownik mógł wrócić w ciągu dnia.

Warto przy tym zaznaczyć, że wysokość diety w podróży służbowej poza granice Polski uzależniona jest od kraju docelowego. Stosuje się wtedy ryczałty, które są aktualizowane co roku. Informacje o aktualnych ryczałtach są publikowane jako załącznik do rozporządzenia.

Opodatkowanie diety za czas podróży służbowej

Diety w wysokości niższej niż limit wskazany w rozporządzeniu są wolne od podatku dochodowego i nie stanowią podstawy do naliczenia składek ZUS.

« Powrót do artykułów