« Powrót do artykułów

Czym jest kapitał firmy?

Czym jest kapitał firmy?

W kontekście przedsiębiorstw bardzo często przewija się termin „kapitał”. Czym jednak dokładnie jest kapitał w firmie?

W kontekście przedsiębiorstw bardzo często przewija się termin „kapitał”. Czym jednak dokładnie jest kapitał w firmie?

Kapitałem określa się zasoby, które mogą być użyte do pomnażania wartości pieniężnych. W ekonomii kapitał jest uznawany za jeden z najważniejszych czynników produkcji oprócz pracy i ziemi. Odnosi się do dóbr finansowych albo materialnych, które mogą być dysponowane, aby przynosić dochód.

W szerokim znaczeniu kapitał jest wartością samo pomnażającą się. To nie tylko pieniądze, z którymi kapitał jest najczęściej kojarzony, ale również inne zasoby, w tym te niematerialne.

Kapitał występuje pod trzema postaciami:

zasobów pieniężnych

zasobów intelektualnych

środków produkcji

Zatem w kontekście przedsiębiorstw kapitał jest rozpatrywany na trzy sposoby – rzeczowo, czyli jako majątek produkcyjny, pieniężnie, czyli jako środki, którymi firma dysponuje, a także ludzko, czyli jako zasoby ludzkie, intelektualne.

Kapitał produkcyjny

W przedsiębiorstwach kapitałem produkcyjnym określamy różnego rodzaju maszyny, narzędzia, urządzenia, zapasy surowców i materiałów do produkcji oraz inne czynniki wytwórcze, które są używane podczas produkcji.

Majątek ten możemy podzielić na dwie kategorie, a mianowicie majątek obrotowy oraz majątek trwały. Majątkiem trwałym są między innymi lokale, budynki, grunty, maszyny, urządzenia, środki transportu, narzędzia, ruchomości, inwentarz żywy. Majątkiem obrotowym są z kolei zapasy materiałów, produkcji niezakończonej, wyroby gotowej i towary.

Dzięki zgromadzonemu przez przedsiębiorstwo kapitałowi produkcyjnemu jest ono chronione przed zakłóceniami procesów gospodarczych. Zapewniają one wyższą stabilność w ciągłości produkcji i świadczenia usług.

Kapitał pieniężny

Kapitałem pieniężnym określa się z kolei środki finansowe, które pochodzą ze źródeł zewnętrznych albo wewnętrznych, które są własnością przedsiębiorstwa.

W tej kategorii znajdują się między innymi: kapitał podstawowy wniesiony przez wspólników firmy, udziały, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, zyski albo straty z lat ubiegłych, zyski i straty netto i odpisy z zysku netto dla danego roku obrotowego. Kapitał może pochodzić również z pożyczki czy kredytu.

Kapitał ludzki

Trzecim i równie ważnym czynnikiem jest kapitał ludzki, czyli zasoby intelektualne. Mówimy tutaj o ludzkiej wiedzy oraz umiejętnościach, dzięki którym firma może uzyskać nad konkurencją przewagę.

Zasoby intelektualne odnoszą się do pracowników firmy i właścicieli firmy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności. Także kapitał intelektualny może odnosić się do dokumentów firmowych, na przykład licencji, patentów, znaków towarowych, regulaminów, programów komputerowych.

W przedsiębiorstwach, zarówno tych mniejszych, jak i dużych, kapitał pełni kluczową rolę. Stanowi on źródło finansowania firmy, pozwala na pomnażanie już posiadanego kapitału, pozwala na generowanie kosztów, pomaga w określaniu strategii przedsiębiorstwa, wspomaga jego rozwój oraz kreatywność. Kapitał jest również gwarantem efektywności działań przedsiębiorstwa i zabezpieczeniem spłaty jego zobowiązań.

« Powrót do artykułów