« Powrót do artykułów

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami

W określonych sytuacjach podatnik musi przedstawić odpowiednie zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. Zaświadczenie to możemy uzyskać z Urzędu Skarbowego. Jak możemy otrzymać potrzebne pismo?

W określonych sytuacjach podatnik musi przedstawić odpowiednie zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. Zaświadczenie to możemy uzyskać z Urzędu Skarbowego. Jak możemy otrzymać potrzebne pismo?

Niezaleganie z podatkami to nie tylko dobra praktyka, ale również konieczność wtedy, gdy chcemy skorzystać z określonych usług czy programów pomocowych. Przykładowo, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami potrzebne będzie firmie, która chce otrzymać kredyt bankowy na wyższą sumę – w przypadku pożyczek na mniejsze kwoty taki dokument najczęściej nie jest potrzebny.

Zaświadczenie wydaje się wtedy, gdy:

- zachodzi konieczność urzędowego poświadczenia określonego stanu prawnego czy faktów wymaganych przez przepisy prawa

- osoba ubiegająca się o zaświadczenie ma w tym interes prawny i chce potwierdzić określone fakty albo stan prawny

Przepisy nakładają na organy podatkowe obowiązek do wydawania zaświadczeń na żądanie tej osoby, która się o nie ubiega, na podstawie artykułu 306a paragraf 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Zatem, w jaki sposób możemy uzyskać niezbędny nam dokument?

Możliwość prowadzenia postępowania wyjaśniającego

Do przygotowania zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami organ wykorzystuje dokumentację oraz inne informacje uzyskane od pozostałych organów podatkowych. Przepisy wskazują, że przed wydaniem zaświadczenia organ podatkowy może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, które związane jest z zaległościami w innych instytucjach.

Również przed wydaniem zaświadczenia określa się, czy w stosunku do ubiegającej się o nie osoby nie są prowadzone postępowania mające na celu ustalenie albo określenie jego zobowiązań podatkowych.

Przy wydaniu zaświadczenia także można umieścić w nim informacje o tym, czy w stosunku do osoby wnioskującej prowadzone jest:

- postępowanie, którego celem jest ujawnienie zaległości podatkowych i wskazanie ich wysokości

- postępowanie w sprawach o przestępstwo skarbowe albo wykroczenia skarbowe

- postępowanie egzekucyjne w administracji, także obejmujące zakres inny niż zobowiązania podatkowe wnioskodawcy

- postępowanie dotyczące podatków, których termin został odroczony lub płatność rozłożona na raty

Zaświadczenie otrzymamy od organu właściwego miejscowo i rzeczowo

Zgodnie z przepisami, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami może być wydane przez ten organ podatkowy, który jest dla podatnika właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych.

O wydanie zaświadczenia wnioskujemy z wykorzystaniem odpowiedniego wniosku. Wniosek możemy przekazać do właściwego urzędu w sprawach poszczególnych zobowiązań albo w jednym z centrów obsługi urzędu skarbowego.

Jaki jest termin wydania zaświadczenia?

Przepisy wskazują, że zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami powinno być wydane podatnikowi w terminie nie późniejszym niż 7 dni od momentu złożenia wniosku o jego wydanie. W sytuacji, gdy działalność prowadzona jest na terenie innego urzędu, termin wynosi do 14 dni.

Za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami musimy wnieść opłatę skarbową, która wynosi 21 złotych.

« Powrót do artykułów